Recente ontwikkelingen rond de gemeentelijke duurzaamheidsagenda

1. De vorige wethouder 'duurzaamheid' (tevens groot voorstander van biomassacentrales in het vorige college) wilde bij de invoering in 2018 van 'Afval Scheiden Loont' het vaste bedrag van de afvalbelasting eerst niet verlagen, maar werd daarbij overruled. Door de extreme verhoging van de afvalbelasting met 33% vanaf 2020, zijn alle eerder door de gemeente beloofde financiële voordelen voor de inwoners van 'Afval Scheiden Loont' in 1 klap meer dan ongedaan gemaakt.

2. De midden 2019 gestarte gemeentelijk luchtmetingen negeren de schadelijke stikstofoxiden van verkeer, veeteelt en (hout)verbranding. De metingen blijken daarnaast in strijd met de EU-regels. Alle meetuitkomsten zijn daarmee onbruikbaar voor de gemeente en de inwoners.

3. De gemeente maakt liever gebruik van een zelf gekozen en betaald 'theoretisch luchtonderzoek' met achterhaalde meetnormen, aannames en modellen die iedere gewenste uitkomst kunnen produceren.

4. De gemeente heeft meer 'duurzame' verrassingen in petto voor de inwoners, zoals 5 extra biomassacentrales in de Waddinxveense woonwijken. Zie daarvoor de geel gemarkeerde tekst in dit artikel uit Hart van Holland van 15 november 2019.

5. De onderstaande ingezonden brief, op 13 november gepubliceerd in Hart van Holland, wees ook al op het bestuurlijke pad dat de gemeente recentelijk is ingeslagen voor veel meer centrales in Waddinxveen.


Gemeente wil toch meer biomassacentrales

In oktober verschenen meerdere krantenartikelen [redactie: in het AD en Hart van Holland] over het plan van de gemeente om nieuwe biomassacentrales (bmc’s) te weren. Uit het eind oktober gepubliceerde plan blijkt echter dat de gemeente, anders dan 1 jaar terug, juist meer ruimte wil bieden voor grotere centrales.

Even terug in de tijd. Begin 2017 ontstond het eerste publieke en politiek verzet, nadat bekend werd dat het toenmalige college begin 2016 de Beijerinckcentrale (nr 1) op slinkse wijze bestuurlijk had doorgedrukt. Toch weigerde de gemeente om begin 2017 middels een zogenaamd voorbereidingsbesluit de Wagrocentrale (nr 2) en die van Wayland (nr 3) voortijdig te blokkeren. En midden 2018 vertelde de gemeente aan boze inwoners nog, dat ze geen mogelijkheid zou hebben gehad om centrales te weren.

In oktober 2018 heeft de gemeente, mede onder grote publieke druk, alsnog een voorbereidingsbesluit genomen. Daarin werden alle centrales boven 1 megawatt [redactie: MW] geweerd. Die blokkade van centrales boven 1 MW is gebleven in het huidige plan. Maar door de late timing daarvan laat de gemeente de drie grootste bmc’s van 14,9 MW ongemoeid.

Met het voorbereidingsbesluit uit oktober 2018 stond de gemeente nog centrales toe van 0,13 tot 1 MW, maar alleen voor particulieren. Dat vermogen is genoeg om 50 tot 400 woningen te voorzien van warmte en stroom. Maar welke particulier doet zoiets? Alle centrales vanaf 0,13 MW werden zo bijna volledig geweerd.

Maar nu, 1 jaar later, verdwijnt dat voorbehoud voor particulieren. Zakelijke grootverbruikers in (bijvoorbeeld) de glastuinbouw mogen weer volop hout stoken tot 1 MW, met alle bijbehorende schade voor de gezondheid, natuur en klimaat.

Hoewel de gemeente via de media de indruk wil wekken bij inwoners dat zij alle grotere centrales tegenhoudt, blijkt dat helaas het zoveelste rookgordijn in dit dossier. Wat de echte oplossing is? Een volledig bmc-vrije gemeente.

Nanda Hogerbrugge

 

2019 04 biomassacentrales in Nederland

NB: De Waddinxveense centrales staan niet op deze kaart, kolencentrales met biomassabijstook wel.